Δράσεις Αστέγων, μέριμνα για τους 'Αστεγους, Δομές, Υπηρεσίες, Νέα C. Nikologiannis, christosn@gmail.com, IDIKA, 2018
 
 
 

Γενική Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Διεύθυνση Καταπολέμησης Φτώχειας 
Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών Στέγης
Αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης είναι:
α) Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας στον τομέα της στέγης.
β) Η μελέτη και διαμόρφωση προτάσεων για προγράμματα καταπολέμησης της έλλειψης στέγης, της επισφάλειας στη στέγη και της ακαταλληλότητας στέγης.
γ) Η συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, καθώς και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων διασφάλισης κατάλληλης στέγης.
δ) Η εισήγηση για τη σκοπιμότητα αξιοποίησης της  κινητής και ακίνητης περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας και των εποπτευόμενων φορέων της στο πλαίσιο προγραμμάτων για την παροχή στεγαστικής προστασίας σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.
ε) Ο συντονισμός, η διαχείριση και η παρακολούθηση θεμάτων που άπτονται της γνωμοδότησης του Συμβουλίου Κοινωνικής Κατοικίας και Αξιοποίησης Περιουσίας.
στ) Η μελέτη και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου των προδιαγραφών ίδρυσης και λειτουργίας δομών προστασίας ατόμων ή ομάδων του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης στέγης.
ζ) Η συγκέντρωση στοιχείων και η μέριμνα για την εκπόνηση μελετών σχετικών με τις αρμοδιότητες του τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, συναρμόδια Υπουργεία και άλλους  φορείς.
η) Η αναζήτηση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και πόρων, για την υλοποίηση των προγραμμάτων αρμοδιότητας του τμήματος.
θ) Η διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων. Η σύνταξη εκθέσεων αναφοράς για τις επιτόπιεςεπισκέψεις.

 


OMBRELLA KATO


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

 
Back to top