Δράσεις Αστέγων, μέριμνα για τους 'Αστεγους, Δομές, Υπηρεσίες, Νέα C. Nikologiannis, christosn@gmail.com, IDIKA, 2018
 
 
 

ΕΝΤΑΞΗ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 • Οι άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα με την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας.
 • Oι άστεγοι που διαμένουν σε Υπνωτήρια μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα με την προσκόμιση βεβαίωσης από τη δομή.
 • Oι άστεγοι που διαμένουν σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας και σε Ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα με την προσκόμιση βεβαίωσης από τη δομή και δικαιούνται να λάβουν το ΕΕΕ για έως δύο περιόδους ενίσχυσης.
 • Στις περιπτώσεις αυτονόμησης αστέγων από Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας, Υπνωτήρια και Ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας λόγω ένταξης στην αγορά εργασίας, για την ένταξη στο ΕΕΕ και τον υπολογισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης, αφαιρείται από το συνολικό δηλούμενο εισόδημα το σύνολο του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας για δύο περιόδους ενίσχυσης. Για την ένταξη στη ρύθμιση απαιτείται η αυτονόμηση από τη δομή εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την ένταξη στην αγορά εργασίας. Στόχος της ρύθμισης είναι η περαιτέρω κινητοποίηση των φιλοξενούμενων των ανωτέρω δομών και η έμπρακτη ενίσχυση της δυνατότητάς τους να προχωρήσουν πιο άμεσα σε αυτόνομη διαβίωση.
 • Οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν εισοδήματα του προηγούμενου εξαμήνου. Το δικαίωμα ισχύει για έως δύο περιόδους μετά την ολοκλήρωση των παροχών του προγράμματος.
 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας.
 • Οι άστεγοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής προστίμου λόγω μη τήρησης της προθεσμίας για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.
 • Οι άστεγοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ με την προσκόμιση βεβαίωσης από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή Κέντρου Κοινότητας ή Υπνωτηρίου ή Ξενώνα.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ;
Το πρόγραμμα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Το πρόγραμμα συνδυάζει τρεις πυλώνες:
1. Εισοδηματική ενίσχυση: Η παροχή χρηματικής ενίσχυσης στο ωφελούμενο νοικοκυριό.

2. Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης: Οι δικαιούχοι, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες τους, διασυνδέονται με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια ένταξης έκαστου προγράμματος. Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:

 • Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων.
 • Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.
 • Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
 • Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους.
 • Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης.
 • Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, από το Μάιο του 2017, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα έχει διασυνδεθεί με το ΤΕΒΑ αφού οι όροι και τα κριτήρια των δύο προγραμμάτων έχουν πλήρως εξομοιωθεί. Οι δικαιούχοι-αιτούντες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος μπορούν, επιλέγοντας τα σχετικά πεδία στην αίτηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, να καταστούν και δικαιούχοι των παροχών του ΤΕΒΑ.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, επισκέπτονται, κατόπιν ειδοποίησης, τα Κέντρα Κοινότητας για την ενημέρωσή τους και την παραπομπή τους, ανάλογα με την περίπτωση, σε συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε τοπικό ή/και κεντρικό επίπεδο. Η παρακολούθηση της διαδικασίας των παραπομπών γίνεται από τους εξουσιοδοτημένους υπάλληλους των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας με την κατάρτιση ατομικού/οικογενειακού πλάνου κοινωνικής ενδυνάμωσης του νοικοκυριού.

3. Υπηρεσίες ενεργοποίησης: Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού, εφόσον δύνανται να εργαστούν και δεν εργάζονται, προωθούνται σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω υπηρεσιών απασχόλησης που μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.
 • Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
 • Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού που δύνανται να εργαστούν και δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας, εγγράφονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης της αίτησής τους στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Επιπλέον, οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., επισκέπτονται όποτε κληθούν, σε προκαθορισμένη από τον Ο.Α.Ε.Δ. ημερομηνία, τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους και συνεργάζονται με τους Εργασιακούς Συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης.

Σε περίπτωση που το επιθυμούν, οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού που δύνανται να εργαστούν, μπορούν να παρέχουν εθελοντικές υπηρεσίες ανάλογα με τις δεξιότητες τους και τις ανάγκες των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων έκαστου Δήμου ή Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, στα Κέντρα Κοινότητας και στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.keaprogram.gr

OMBRELLA KATO


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

 
Back to top