Δράσεις Αστέγων, μέριμνα για τους 'Αστεγους, Δομές, Υπηρεσίες, Νέα C. Nikologiannis, christosn@gmail.com, IDIKA, 2018
 
 
 

Σύμφωνα με την απόφαση, οι όροι υλοποίησης των σχεδίων θα καθοριστούν με τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος (ΕΙΕΑΔ), των δικαιούχων και των διαχειριστών φορέων.

Μεταξύ άλλων, οι προγραμματικές συμβάσεις καθορίζουν:

- Το ποσό της επιχορήγησης και τον εγκριθέντα προϋπολογισμό.

- Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 3% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, η οποία θα κατατεθεί έως 15 εργάσιμων ημερών, μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

- Τους επιχειρησιακούς στόχους του σχεδίου και τους δείκτες παρακολούθησης που θα χρησιμοποιηθούν.

- Το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου.

- Τις διατάξεις για την εφαρμογή του σχεδίου (υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, τροποποιήσεις και λήξη).

- Τους όρους που αφορούν την καταβολή της χρηματοδότησης και τις απαιτήσεις τήρησης λογιστικών δεδομένων.

- Τους όρους όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργούνται.

- Τις σχετικές διατάξεις που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων.

- Τις σχετικές διατάξεις που αφορούν τους όρους δημοσιότητας.

Με την παραλαβή της παρούσας απόφασης, οι δικαιούχοι φορείς ξεκινούν τη διαδικασία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν στη Διαχειριστική Αρχή το συντομότερο δυνατόν. Προτυποποιημένα έντυπα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής.

OMBRELLA KATO


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

 
Back to top