Δράσεις Αστέγων, μέριμνα για τους 'Αστεγους, Δομές, Υπηρεσίες, Νέα C. Nikologiannis, christosn@gmail.com, IDIKA, 2018
 
 
 

Προγράμματα κοινωνικής προστασίας στον τομέα της στέγης.

Παρατίθεται το νομοθετικό πλαίσιο για την αστεγία, καθώς και οι δράσεις που έχουν αναπτυχθεί ή σχεδιάζονται για την καταπολέμησή της. Οι παρακάτω δράσεις επιχειρούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών αστέγων πολιτών ή πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο έλλειψης στέγης και περιλαμβάνουν:

Α. Νομική κατοχύρωση των αστέγων ως ευπαθούς κοινωνικής ομάδας Με το άρθρο 29 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο Α.2. του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 τ. Α΄) θεσπίστηκε ο ορισμός των αστέγων ως ευπαθούς κοινωνικής ομάδας στην οποία παρέχεται κοινωνική προστασία.

Β. Δράσεις πρόληψης της αστεγίας μέσω επιδότησης ενοικίουΜε το άρθρο 3 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74 τ.Α΄) προβλέπεται η θέσπιση επιδόματος στέγασης για έως και εξακόσιες χιλιάδες (600.000) νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας. Για τον καθορισμό των νοικοκυριών εφαρμόζονται οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15, ρυθμίζονται: α) το ατομικό εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση του επιδόματος, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τις εννέα χιλιάδες εξακόσια (9.600) ευρώ, τα περιουσιακά κριτήρια και κάθε άλλη προϋπόθεση που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι, β) το ακριβές ποσό του επιδόματος και το ανώτατο ύψος αυτού, γ) άλλες προϋποθέσεις, τα αναγκαία δικαιολογητικά και το αρμόδιο όργανο που απονέμει το επίδομα, δ) η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησης του επιδόματος και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.Οι δαπάνες για τη χορήγηση του επιδόματος καλύπτονται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνολικού ύψους έως και εξακοσίων εκατομμυρίων (600.000.000) ευρώ κατ' έτος.Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ίδιου νόμου, η έναρξη εφαρμογής του ανωτέρω μέτρου προβλέπεται για την 01-01-2019.

Γ. Δράσεις παρέμβασης στην κρίση μέσω λειτουργίας Υπνωτηρίων, Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων, Ξενώνων Μεταβατικής ΦιλοξενίαςΣυνεχίστηκε η λειτουργία Ανοικτών Κέντρων Ημέρας και Υπνωτηρίων Αστέγων στο πλαίσιο των Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας από πόρους του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ από 01-10-2015 έως και 28-02-2017, σύμφωνα με  το άρθρο 55 του Ν.4449/2016 (ΦΕΚ 7 τ.Α΄) και σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών.  Η συνέχιση της λειτουργίας τους εντάσσεται στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ. Επιπλέον, λειτουργούν στην Αθήνα 3 Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων χρηματοδοτούμενοι και εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πλέον των δράσεων που αναπτύσσονται από τους Δήμους και την κοινωνία των πολιτών.Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας των Δήμων για την προστασία αστέγων, ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την προσωρινή στέγασή τους κατά τις ημέρες που επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυνάμει της υπ΄αρ.Πρ.Δ28οικ.35873/3362/04-11-2013 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΒΛ1ΠΛ-ΤΗ2).

Θεσμικό πλαίσιο προδιαγραφών ίδρυσης και λειτουργίας δομών προστασίας ατόμων ή ομάδων του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης στέγηςΗ υπ΄αρ. Δ23/οικ.19061−1457/2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1336 τ. Β΄) με θέμα «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους», ορίζει τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας Υπνωτηρίων, Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων, Ξενώνων Μεταβατικής Φιλοξενίας και Υποστηριζόμενων Διαμερισμάτων για αστέγους και υλοποιούνται προγράμματα προστασίας αστέγων.

 Δ. Δράσεις άμεσης μετάβασης αστέγων σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης και προώθηση στην απασχόληση.Στο πλαίσιο των δράσεων στέγασης, σίτισης και κοινωνικής φροντίδας αστέγων του άρθρου 29 του Ν.4052/2012, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ.Α.2 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 τ. Α΄) και της υπ΄αρ. ∆28/οικ. 31354/2352/15-09-2014 πρόσκλησης (Α∆Α: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ), υλοποιείται από το 2015 το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών. Στόχοι του προγράμματος είναι:α. Η άμεση μετάβαση αστέγων πολιτών σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας (επιδότηση ενοικίου, κάλυψη βασικών δαπανών διαβίωσης και ψυχοκοινωνική στήριξη).β. Η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της προώθησης στην απασχόληση (επιδότηση μισθωτής εργασίας ή έναρξης επιχείρησης).Η υλοποίηση του προγράμματος παρατάθηκε έως και την 28-02-2019.Για το έτος 2018 σχεδιάζεται η υλοποίηση νέου προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην υπ΄ αρ. οικ. 60134/786 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4545 τ. Β΄) με τίτλο «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, όπου το πρόβλημα έλλειψης στέγης εμφανίζεται εντονότερο. 

Ε. Δράσεις καταγραφής του πληθυσμού των αστέγων.Στο πλαίσιο των προβλέψεων του άρθρου 29 του Ν.4052/2012, ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Εργαλείων και Ορισμός Διαδικασιών για την Καταγραφή των Αστέγων», το οποίο περιλαμβάνει:

1. Ορισμό διαδικασιών και δημιουργία εργαλείων καταγραφής και παρακολούθησης των αστέγων σύμφωνα με διεθνείς μεθοδολογίες. 

2. Πιλοτική απογραφή των ατόμων που διαβιούν στο δρόμο και σε δομές για αστέγους σε ορισμένη χρονική στιγμή με ενεργοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων.

3. Ορισμό του τρόπου διαχείρισης στεγαστικών αιτημάτων με χρήση πληροφοριακών εργαλείων δικτύωσης των δομών παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε αστέγους.


OMBRELLA KATO


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

 
Back to top