Δράσεις Αστέγων, μέριμνα για τους 'Αστεγους, Δομές, Υπηρεσίες, Νέα C. Nikologiannis, christosn@gmail.com, IDIKA, 2018

ΕΝΤΑΞΗ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ)

 • Οι άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας. Εντάσσονται, ακόμη, όσοι άστεγοι διαμένουν σε Υπνωτήρια που λειτουργούν στους Δήμους.
 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας.
 • Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων «Στέγαση και Επανένταξη» και «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» που δεν έχουν ενταχθεί στον πυλώνα εργασιακής επανένταξης, εντάσσονται, κατόπιν υποβολής αίτησης, αυτομάτως στο Κ.Ε.Α.
 • Οι άστεγοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής προστίμου λόγω μη τήρησης της προθεσμίας για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.
 • Οι άστεγοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ με την προσκόμιση βεβαίωσης από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή Κέντρου Κοινότητας ή Υπνωτηρίου.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΑ;
Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Το πρόγραμμα συνδυάζει τρεις πυλώνες:
1. Εισοδηματική ενίσχυση: Η παροχή χρηματικής ενίσχυσης στο ωφελούμενο νοικοκυριό σε

2. Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης: Οι δικαιούχοι, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες τους, διασυνδέονται με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια ένταξης έκαστου προγράμματος. Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:

 • Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων.
 • Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.
 • Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
 • Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους.
 • Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης.
 • Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων. (read more)

Συγκεκριμένα, από το Μάιο του 2017, το ΚΕΑ έχει διασυνδεθεί με το ΤΕΒΑ αφού οι όροι και τα κριτήρια των δύο προγραμμάτων έχουν πλήρως εξομοιωθεί. Οι δικαιούχοι-αιτούντες του ΚΕΑ μπορούν, επιλέγοντας τα σχετικά πεδία στην αίτηση του ΚΕΑ, να καταστούν και δικαιούχοι των παροχών του ΤΕΒΑ.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α., επισκέπτονται, κατόπιν ειδοποίησης, τα Κέντρα Κοινότητας για την ενημέρωσή τους και την παραπομπή τους, ανάλογα με την περίπτωση, σε συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε τοπικό ή/και κεντρικό επίπεδο. Η παρακολούθηση της διαδικασίας των παραπομπών γίνεται από τους εξουσιοδοτημένους υπάλληλους των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας με την κατάρτιση ατομικού/οικογενειακού πλάνου κοινωνικής ενδυνάμωσης του νοικοκυριού.

3. Υπηρεσίες ενεργοποίησης: Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού, εφόσον δύνανται να εργαστούν και δεν εργάζονται, προωθούνται σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω υπηρεσιών απασχόλησης που μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.
 • Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
 • Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.(read more)

Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού που δύνανται να εργαστούν και δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας, εγγράφονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης της αίτησής τους στο Κ.Ε.Α.. Επιπλέον, οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., επισκέπτονται όποτε κληθούν, σε προκαθορισμένη από τον Ο.Α.Ε.Δ. ημερομηνία, τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους και συνεργάζονται με τους Εργασιακούς Συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης.

Σε περίπτωση που το επιθυμούν, οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού που δύνανται να εργαστούν, μπορούν να παρέχουν εθελοντικές υπηρεσίες ανάλογα με τις δεξιότητες τους και τις ανάγκες των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων έκαστου Δήμου ή Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, στα Κέντρα Κοινότητας και στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.keaprogram.gr