Δράσεις Αστέγων, μέριμνα για τους 'Αστεγους, Δομές, Υπηρεσίες, Νέα C. Nikologiannis, christosn@gmail.com, IDIKA, 2018

diaxceirisi header 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσων υλοποιεί το έργο της διασύνδεσης των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε αστέγους για την διαχείριση των στεγαστικών αιτημάτων που υποβάλλονται σε αυτές.

Στόχος του έργου είναι η διασφάλιση ενιαίας λειτουργίας και συντονισμού των φορέων για την διαχείριση των στεγαστικών αιτημάτων, η βελτίωση της πρόσβασης των αστέγων σε υπηρεσίες και η παροχή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Τα στοιχεία θα αξιοποιούνται στο πλαίσιο δημιουργίας ενός μόνιμου μηχανισμού περιοδικής παρακολούθησης του φαινομένου της έλλειψης στέγης και θέσπισης κατάλληλου θεσμικού πλαισίου.

Η εφαρμογή της διαχείρισης στεγαστικών αιτημάτων υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία Εργαλείων και Ορισμός Διαδικασιών για την Καταγραφή των Αστέγων» με Δικαιούχο την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.  και με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, Ε.Π.Μ.Δ.Τ. 2014-2020. Για να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή θα πρέπει να έιστε εγγεραμμέςνος χρήστης.

Πρόσβαση στην εφαρμογη Διαχείρισης Στεγαστικών Αιτημάτων


.


.